از این پس فقط کدهایی که در سایت ثبت شده باشد در جشنواره هدایای برنج ابریشم شرکت داده می شود

نام نوع شهرستان هدیه
 1 میلاد غفاری برنج ایرانی مشهد کمک هزینه سفر(10/000/000)ریال
 2 جواد غفوری برنج پاکستانی  مشهد کمک هزینه سفر(10/000/000)ریال
 3 رضا بهمن  برنج ایرانی  مشهد کمک هزینه سفر(10/000/000)ریال
 4 حمید رضا توانا  برنج پاکستانی  مشهد 2/500/000 ریال
 5  مجید اسلامی برنج پاکستانی شیروان  2/500/000 ریال
 6 رسول عاطفی برنج پاکستانی  قوچان 2/500/000 ریال
 7 مریم رمضان زاده  برنج پاکستانی شیروان 2/500/000 ریال
 8 بهاره شادی برنج پاکستانی  مشهد  1/000/000 ریال
 9  سید محمد علی امین یزدی برنج ایرانی  مشهد 1/000/000 ریال
10 محسن صابری برنج پاکستانی  شیروان 1/000/000 ریال
 11  زهرا جمالی برنج پاکستانی  آمل 1/000/000 ریال
 12 حسن سلامت برنج ایرانی نیشابور 1/000/000 ریال
 13  سمیه نیشابوری برنج ایرانی مشهد 1/000/000 ریال
 14 ریحانه باقرزاده برنج پاکستانی مشهد 1/000/000 ریال
 15  سمیرا صدقی  برنج پاکستانی  شیروان 1/000/000 ریال
 16  مریم عبداللهی برنج ایرانی  مشهد 1/000/000 ریال
17  براتعلی صنعتی برنج پاکستانی بجنورد 1/000/000 ریال
18  فاطمه افشار برنج پاکستانی نیشابور 1/000/000 ریال
 19  ابراهیم خیرخواه  برنج پاکستانی شیروان 1/000/000 ریال
 20  حجت فاطمیان برنج پاکستانی مشهد 1/000/000 ریال
 21 ابراهیم مسلمی برنج پاکستانی مشهد 1/000/000 ریال
 22 سید حمید تنجاه  برنج ایرانی  مشهد 1/000/000 ریال
 23  حسین غریب برنج پاکستانی شیروان 1/000/000 ریال
 24 مسعود بابایی برنج پاکستانی مشهد 1/000/000 ریال
 25  سید کارن فرزام راد برنج پاکستانی مشهد 1/000/000 ریال
 26  محمد کوهجانی برنج پاکستانی  مشهد 1/000/000 ریال
 27 ماشاالله محمدی برنج پاکستانی فیض آباد 500/000ریال
 28 پرویز میرزا دوستی برنج پاکستانی مشهد 500/000ریال
 29 ایمن یدی برنج ایرانی قوچان  500/000ریال
 30 سید حمید تنجاه برنج ایرانی  مشهد  500/000ریال
 31  ابراهیم علی یاری برنج پاکستانی اسفراین  500/000ریال
32 مجتبی کریمی منش برنج پاکستانی  سبزوار  500/000ریال
 33 نوید حسنی برنج پاکستانی  بجنورد  500/000ریال
34 مسعود ایزدی برنج پاکستانی روشتخوار  500/000ریال
35 حسن بهمن یار برنج پاکستانی خراسان جنوبی -زیرکوه  500/000ریال
 36 جواد خانی برنج پاکستانی خراسان رضوی-باخرز  500/000ریال
 37  سامان شفاعتی برنج پاکستانی  خراسان شمالی-فاروج  500/000ریال
 38 زهرا صادقی برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
 39 امیر صبوری برنج ایرانی  مشهد  500/000ریال
 40  نسا حسینی  برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
 41 محمد پارسا برنج پاکستانی  تربت حیدریه-فیض آباد محولات  500/000ریال
 42  حق شناس  برنج پاکستانی نیشابور  500/000ریال
43  مختارنژاد برنج پاکستانی  جاده سرخس-شهرک شهید باهنر  500/000ریال
 44  محمدرضا فخری برنج پاکستانی  نیشابور  500/000ریال
45  ابراهیم قویدل برنج پاکستانی خراسان شمالی-اسفراین  500/000ریال
 46  سیدعلی محمد موسوی برنج پاکستانی خراسان شمالی-اسفراین  500/000ریال
47 محمد صباغی برنج ایرانی مشهد  500/000ریال
 78 علی اکبر کروژدهی  برنج پاکستانی خراسان شمالی-اسفراین  500/000ریال
 79 ابوالفضل صباغ  برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
50 گلبینی برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
51  محسن شریفی جهانگیر برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
52 صادقی برنج ایرانی مشهد  500/000ریال
53 جواد شادکام برنج پاکستانی خراسان شمالی-اسفراین  500/000ریال
 54 مریم نظری برنج ایرانی مشهد  500/000ریال
55  ابوالفضل نوری برنج پاکستانی خراسان شمالی-اسفراین  500/000ریال
56 حکیم زاده برنج ایرانی مشهد  500/000ریال
 57  ندا حسین آبادی برنج پاکستانی نیشابور  500/000ریال
 58 محمدشاهی برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
59 نعیمه اسدالله زاده برنج پاکستانی خراسان شمالی-شیروان  500/000ریال
60  علیرضا سفیدی برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
 61  جواد گلبانی برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
 62 محمدرضا سرانجام برنج پاکستانی تربت حیدریه  500/000ریال
63 دولت آبادی  برنج پاکستانی مشهد  500/000ریال
 64 بزغانی برنج پاکستانی  نیشابور  500/000ریال
 65  سیداحمد زحمتکش برنج پاکستانی  خراسان رضوی-شهرستان مه ولات  500/000ریال
 66 نادر سیار برنج ایرانی مشهد  500/000ریال
67  اکبر نیک دل  برنج پاکستانی سرخس-عباس آباد  500/000ریال